Ordningsregler

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna, som utgör ett förtydligande av de regler som anges i föreningens stadgar. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Alla familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Reglerna gäller även för föreningens egna hyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor om reglerna är du välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet

 1. Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens fasta och lösa egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 2. Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet

 1. Kontrollera att ytterporten i entréerna går i lås efter in- och utpassering.
 2. Släpp inte in någon okänd person i husen eller på gården. Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
 3. Var försiktig med eld.
 4. Din lägenhet skall vara utrustad med fungerande brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.
 5. Meddela grannar eller styrelsen om du under en längre tid är borta från din lägenhet.

3. Om gemensamma kostnader
Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i föreningens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

4. Mattpiskning
För piskning och vädring av mattor, sängkläder m.m. finns piskställning på bakre gården.

5. Matning av fåglar
Matning av fåglar är inte tillåtet eftersom matrester riskerar att locka råttor och andra skadedjur.

6. Tvättstuga
Föreningen har en tvättstuga, belägen på nedre botten i 88:ans gårdshus. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Se till att du följer reglerna! Vid vädring i tvättstugan, se till att du stänger fönstren efter avslutad tvättid. OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt. Bh:ar med bygel måste tvättas i påse.

7. Cyklar, mopeder och barnvagnar
Cyklar och mopeder skall i första hand förvaras i cykelrum eller i medlemmens egna utrymmen. Barnvagnar får inte förvaras i trapphusen utan skall förvaras i privata utrymmen eller i cykelrummet mot gatan. Inga lösa föremål får generellt förvaras i trapphusen p.g.a. brandrisken, särskild dispens kan dock ges för förvaring av t.ex. rullatorer i entrén. All förvaring skall dock ske på sådant sätt att det inte hindrar fri passage.

I cykelrummet mot gatan ska cyklar stå som används ofta. Det finns även cykelrum i gårdshuset, i källaren i 88ans gathus samt plats på gården. Cyklar får inte stå i cykelrummen som har cykelställ på andra platser än i ställen.

8. Gården

 1. Föräldrar ansvarar för att leksaker, cyklar m.m. samlas ihop efter dagens slut.
 2. Gården får användas för privata arrangemang. Informera gärna övriga medlemmar om detta men observera att gården inte är bokningsbar. Beakta att ordinarie ordningsregler gäller.
 3. Marschaller skall placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden eller annan gemensamt ägd egendom.
 4. Medlemmarna ansvarar för att ta bort sina sopor från gården och städa upp efter sig.
 5. Det är ej tillåtet att störa medlemmar på uteplatser eller att gena över stenläggning intill fasad på gården.

9. Avfallshantering 

 1. Sopkärlen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall och returpapper (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna så inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.
 2. Skrymmande emballage, små grovsopor, elektronik, hushållssopor, byggavfall, möbler och dylikt får inte slängas i soprummet utan bortforsling ska ombesörjas av den enskilda bostadsrättsinnehavaren.
 3. Tidningar och papper läggs i särskilt markerade kärl. Kom ihåg att föreningen betalar för varje tömning samt tvingas betala extra kostnader för felaktig sophantering.
  Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i soprummet utan skall lämnas på närmaste miljöstation.

10. Källare och vind
På vind och i källare får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna skall hållas fria från saker. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.

11. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasaden eller balkong/uteplats.

12. Husdjur
Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i byggnaderna och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor på gården. Plocka upp djurets spillning.

13. Störningar
För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten, på balkong/uteplats men också i gemensamma utrymmen som trappa, hiss, tvättstuga och på gården. Mellan 22.00 på kvällen och 07.00 på morgonen har de boende rätt att förvänta sig att det är tyst i byggnaden. Några exempel på vad lagen menar:

 1. Man får inte föra oväsen, t.ex. tala för högt eller skrika. Man får heller inte spela hög musik eller ha TV:n på alltför högt.
 2. Grannarna får inte störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten.
 3. Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.
 4. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 på kvällen till kl. 07.00 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner skall inte köras under denna tid.

14. Andrahandsuthyrning
Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran. Tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Om uthyrningen skall pågå längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden som har särskild blankett för detta.

15. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar stora summor och leder i många fall till följdskador.

16. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Att ta fram rågolvet av trä är inte längre tillåtet. Det måste ligga ett golv över rågolvet så att det blir tillräcklig ljusisolering till lägenheten under. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete i lägenheten. Informera gärna om kommande arbeten.

17. Om Du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Glöm inte att lämna kvar dessa ordningsregler till den som övertar din lägenhet.

18. Balkonger/uteplatser
Bostadsrättsinnehavaran ansvarar för att hålla balkong alternativt uteplats i gott skick. Skötselråd för balkong innebär att trätrallen bör oljas med pensel varje vår samt att lackade räcken rengöres med vanligt rengöringsmedel utan slipmedel.
Det är ej tillåtet att hänga något på utsidan av balkongräcket. För de fall balkongen är utrustad med markis ska bostadsrättsinnehavaren ansvara för underhåll och skötsel av denna. Då balkongen ej används ska markisen vara infälld mot väggen.

Vid uppsättning av markis över fönster/balkong alternativt markisväv i balkongräcke gäller färgen Sandatex 5 grön.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Styrelsen